Професор Стаховський  Едуард Олександрович відомий в Україні та за її межами фахівець у галузі онкології та урології, висококваліфікований учений та хірург, науковець-дослідник, керівник відділу пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, засновник Спілки онкоурологів України, провідний консультант та хірург "Центру сучасної урології".

Стаховський  Едуард Олександрович  - висококваліфікований учений та хірург, талановитий та перспективний науковець дослідник, завідувач відділу пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, засновник Спілки онкоурологів України (СОУУ).

Стаховський Едуард Олександрович, 1956 року народження, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 

У 1979 році закінчив Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа».

 

З 1982 по 2008 рік працював у науково-дослідному інституті урології, де пройшов шлях від лікаря-уролога до професора, завідувача відділу пластичної та відновлювальної урології.

 

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії» (науковий керівник – доктор мед. наук, професор В. С. Карпенко).

 

У 1993 р. захистив докторську дисертацію за темою «Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» (науковий консультант – професор В. С. Карпенко) та отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

 

У 1995 році Е. О. Стаховському було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “урологія”, а у 2001 році йому присвоєно вчене звання професора.

 

З 1996 р. по лютий 2008 р. був керівником відділу пластичної та відновлювальної урології Інституту урології АМН України.

 

З квітня 2008 року Е. О. Стаховський очолив створений ним науково-дослідний відділ пластичної та реконструктивної онкоурології в Національному інституті раку МОЗ України, де виконує функції керівника по теперішній час.

 

Е. О. Стаховський визнаний науковою спільнотою як провідний спеціаліст у галузі онкології, пластичної та реконструктивної онкоурології. За його активного сприяння було втілено нові способи лікування багатьох онкоурологічних захворювань, що має значний медичний, соціальний та економічний ефект.

 

Одним із наукових напрямків професора Стаховського Е. О. у багатовекторних дослідженнях у радіології є вивчення впливу малих доз радіації на епідеміологію та перебіг онкоурологічних та урологічних захворювань. Установлено негативний вплив СS137 на пацієнтів з порушеною функцією нирок та порушеною уродинамікою, який проявляється в збільшенні частоти предракових станів в органах сечостатевої системи. Було розроблено довгостроковий моніторинг за мешканцями Чорнобильської зони  з патологією нирок та сечовивідних шляхів. Міжнародно визнаною частиною його досліджень у медичній радіології є встановлення молекулярних маркерів чутливості раку передміхурової залози до променевої терапії, визначення молекулярних механізмів виникнення радіорезистентності та визначення індивідуальної радіаційної чутливості. (Aldehyde Dehydrogenase Is Regulated by b-Catenin/TCF and Promotes Radioresistance in Prostate Cancer Progenitor Cells. Cancer Res; 2015: 75(7); 1482–94.An Epigenetic Reprogramming Strategy to Resensitize Radioresistant Prostate Cancer Cells. Cancer Res;2016: 76(9); 2637–51).

 

Провідним науковим напрямком професора Стаховського Е. О. є рання діагностика, лікування та профілактика інвалідизаціі пацієнтів від онкоурологічних захворювань. Важливе місце в науковій роботі займає пошук і впровадження в медичну практику високоспецифічних молекулярно-генетичних маркерів та променево-діагностичних методів для скринінгу і ранньої діагностики захворювань сечостатевої системи.

 

Стаховський Е. О. з  1982 року вперше в Україні розпочав запровадження ендоскопічних оперативних втручань (ТУР) при раку та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, раку сечового міхура та стриктурах уретри, які сьогодні набули повсякденного використання. Утілення цих методик сприяло скороченню післяопераційного періоду з 16-18 днів до 3-4 днів.

 

Упроваджуючи органозамісний, відновлювальний підхід до лікування раку сечостатевої системи, професор Стаховський Е. О. розробив, удосконалив і втілив кілька пластичних, реконструктивних та відновлювальних операцій при пухлинах нирок, сечового міхура, сечоводів та простати.

 

У 1993 році вперше на теренах колишнього Радянського Союзу Стаховський Е. О. виконав операцію - радикальне видалення сечового міхура з приводу його раку та створив артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки (ілеонеоцистопластику). Це стало початком розробки  оригінальних способів деривації сечі після видалення сечового міхура, які передбачають усунення хвороби, зменшення інвалідизації та збереження працездатності пацієнтів. У клінічну практику сьогодні втілюються розроблені Стаховським Е. О. оригінальні методики, а саме:

– створення артифіціального, ілеального сечового міхура за методикою “double-U”;

– трансректальна деривація – ілеосигморезервуар;

– зовнішня деривація – уретеромонокутанеостомія.

 

Працюючи над проблемою захворювань сечоводів (рак, променеві, ятрогенні пошкодження та ін.), окрім пластичних операцій, професор Стаховський Е. О. розробив та вдосконалив реконструктивні операції із заміщення сечоводів сегментом тонкої кишки. Саме авторські модифікації підвищили ефективність інтестинальної пластики сечоводів і довели доцільність використання їх з метою збереження нирок та запобігання інвалідизації пацієнтів.

 

Покращенню результатів інтестинальної прастики сечоводів сприяли принципово нові патофізіологічні підходи, а саме створення антирефлюксного механізму при накладанні кишково-міхурового анастомозу та антирефлюксне моделювання кишкового трансплантата. Ці новації покращили післяопераційні результати і довели обґрунтованість заміщення сечовода здухвинною кишкою з метою збереження нирок та запобігання інвалідизації пацієнтів при уротеліальному раку сечовода.

 

На відміну від європейських колег, які при локалізованому раку верхніх сечовивідних шляхів (чашечно-лоханочна система нирки та сечоводи) виконують нефуретеректомію, професор Стаховський Е.О. розробив показання до пластичних та реконструктивних операцій, які передбачають збереження нирки.

 

Саме нефронзберігальна хірургія дає можливість покращити віддалені онкологічні результати завдяки можливості комбінованого лікування - проведення адювантної хіміотерапії, імунотерапії та ін.

 

Починаючи з 2008 року Стаховський Е. О. ініціював органозберігальну тактику лікування хворих на пухлини нирки як альтернативу нефректомії.  Стаховський Е. О. розробив інноваційні підходи  до оперативного лікування – резекції нирки та визначення показань до органозберігального лікування  при нирковоклітинному раку.

 

Завдяки цьому було розроблено нефрометричну систему – NCIU nephrometry (Національного інституту раку України). На основі цієї нефрограми формуються показання до органозберігальної тактики, важливим показником якої є кількість функціонуючої паренхіми нирки, а не величина пухлини, яку враховують європейські спеціалісти. На відміну від останніх Стаховський О. А, є противником центральної ішемії нирки під час її резекції, тому що “інфаркт” нирки призводить до нефросклерозу та нівелювання ефективності операції у віддаленому післяопераційному періоді. Такий підхід забезпечує максимальне збереження паренхіми нирки та запобігає інвалідизації пацієнтів.

 

Е. О. Стаховський розробив та патогенетично обґрунтував новий підхід до оперативного лікування мугауретеру (уретерогідронефрозу). Оригінальний підхід до хірургічного вирішення цієї проблеми показав значно кращі результати в порівнянні із сучасними міжнародними методиками. Це сприяло тому, що Стаховський Е. О. в 1989 році першим із українських урологів зробив доповідь на  Європейському урологічному конгресі (м. Амстердам) на тему – “Інтрауретеральна пластика – новий спосіб моделювання мегауретера”. На наступних конгресах він головував на окремих засіданнях.

 

Заслуговує схвалення наукова діяльність професора Стаховського Едуарда Олександровича на міжнародному рівні, а саме: доповіді  про власні наукові результати на щорічних Європейських (EAU) та Міжнародних (SIU) конгресах. У 1993 році мав феловшіп від  Міжнародної спілки урологів, який передбачав стажування в кращих клініках Франції. У 1994 р був на стажуванні в університетській клініці м. Відень, у 1995 р. – у клініках Польщі, Німеччини.

 

У 2011 році Стаховському Е. О. указом Президента України присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки”.

За період своєї наукової діяльності професор Стаховський Е. О. є автором та співавтором понад 545 наукових праць, 146 з них опубліковано в міжнародних виданнях. Він є автором 19 патентів на винахід, 1 монографії та 2 посібників. Підсумком багаторічної наукової роботи професора Стаховського Е. О. є підготовка 2 докторів наук та 9 кандидатів медичних наук, зараз під його керівництвом виконуються дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та ступеня доктора медичних наук.

 

Професор Стаховський Е. О. є заступником голови мультидисциплінарної групи з розробки клінічних настанов МОЗ України.

 

З 2013 року по 2018 рік Стаховський Е. О. обіймав посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Урологія». За цей час було відновлено та вдосконалено роботу урологічної служби України, а також проводився щорічний аналіз її діяльності. За ініціативи проф. Стаховського Е. О. 2017-2018 роки було оголошено роками боротьби з виконанням невиправданих нефректомій під загальним гаслом: «Збережемо нирку – запобіжимо інвалідності», що сприяло достовірному зменшенню інвалідизації населення України та значній економії бюджетних коштів.

 

Е. О. Стаховський має високі організаторські здібності, його ініціативи неодноразово були підтримані колегами не лише в Національному інституті раку, а й у регіонах. Він здатний об’єднувати людей навколо цікавої ідеї, а його професіоналізм та високий авторитет стали запорукою того, що серед його учнів є чимало молодих і здібних лікарів-онкоурологів, які висвітлюють результати наукової діяльності відділу на міжнародних урологічних та онкологічних наукових форумах. Україну представляють, як правило, співробітники клініки пластичної та реконструктивної онкоурології НІР. Усі працівники пройшли стажування в провідних європейських клініках (Гамбург, Мюнхен, Париж, Відень, Варшава, Прага).

 

З ініціативи Е. О. Стаховського у 2009 році було створено Спілку онкоурології України, яку він очолює. За короткий термін існування спілки під її егідою було проведено 6 з’їздів, 31 міжнародну науково-практичну конференцію, 34 симпозіуми і семінари, у яких взяли участь провідні спеціалісти з США, Західної та Східної Європи, України.

 

Професор Стаховський Е. О. є учнем і продовжувачем наукової школи Карпенка-Овнатаняна.

 

 

 

ВІДЕО

 

 

Сюжет "Сніданок з 1+1"

 

Колись спорт допоміг йому стати лікарем: історія онкохірурга Едуарда Стаховського

 

Його син прославився, як один із найкращих тенісистів світу – Сергій Стаховський. Але мало хто знає, що батько відомого спортсмена – досвідчений онкохірург, який першим у СРСР почав виконувати найскладніші операції. Про життєву історію легендарного лікаря, а також про те, як йому вдалося започаткувати династію медиків і виховати сина-чемпіона – дивіться.

 

 

 

ПРОГРАМА "ЛІКАР ЗНАЄ"

 

Рак простати (передміхурової залози) "Лікар знає" 19.08.2020 проф. Стаховський Едуард Олександрович

 

У випуску програми «Лікар знає» від ТРК «Київ» від 19.08.2020 за участі проф., д.м.н., лікаря-уролога, онколога Стаховського Едуарда Олександровича.

 

 

 

Долі Надвечр'я. Родина ЕДУАРДА СТАХОВСЬКОГО (2019)

 

 

 

YOUTUBE-КАНАЛ СПІЛКИ ОНКОУРОЛОГІВ УКРАЇНИ >>

 

 

Простатектомія _ Live Surgery Radical Prostatectomy (surgeon prof. Stakhovsky E.) >>

 

ВІДКРИТА РЕЗЕКЦІЯ НИРКИ (Открытая резекция почки) - LIVE хірургія

+ коментарі проф. Стаховський Е.О. >>

 

Рак нирки: протиріччя - проф. Стаховський Едуард Олександрович

на конференції СОУУ2020, 18.12 онлайн >>

 

Конференція Мовембер MOvember 2019 Ukraine від СОУУ >>

 

Рак передміхурової залози (рак простати): ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

(Семко С., Стаховськие Е.), Мовембер >>

 

Збережемо нирки. Причини нефректомії. NCIU нефрометрія (Стаховський Е.О.) >>

 

Рак передміхурової залози та фокальна терапія (проф. Стаховський Е.О.) >>

 

 

 

СТАТТІ

 

Стаття в журналі "Клінічна онкологія" №3(23) 2016

CТАХОВСЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ: ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ >>

 

 

Стаття в медичному виданні "Здоров'я України" від 27.03.2015

ЭДУАРД СТАХОВСКИЙ: «УРОЛОГИЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» >>

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ >>

 

 

ОНКОУРОЛОГИЯ-2015: ЧЕРЕЗ ТЕРНИ К ЗВЕЗДАМ >>

 

 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПОЧКИ

ПО ИТОГАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ >>

 

 

CОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ CОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ >>

 

 

 

Більше статтей Ви можете знайт онлайн в спеціалізованих наукових українських та міжнародних виданнях.

 

 

ПРОФ. СТАХОВСЬКИЙ

ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Copyright © 2009-2021 Спілка онкоурологів України